Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις για τις ΠΔΣ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών έργων:

Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις για τις ΠΔΣ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής: