“Για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, απαιτείται η ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς. Το Ενεργειακό Γραφείο στοχεύει μέσα από εκπαιδεύσεις και συναντήσεις, να συνεισφέρει στη συνδιαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, με σκοπό την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει τις «Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις» και την «Αξιολόγηση Κόστους Κύκλου Ζωής» ως εργαλεία για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικά κριτήρια αξιολόγησης τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.”

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας έρχεται να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της αυξανόμενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων του περιβάλλοντος του πλανήτη. Έως τώρα, η οικονομία λειτουργούσε κυρίως σύμφωνα με το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω», ένα γραμμικό μοντέλο στο οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή εστίασης στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ότι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Διαβάστε περισσότερα στα ακόλουθα ενημερωτικά έντυπα: