“Ο τομέας των μεταφορών είναι η σημαντικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο, καθώς στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στη χρήση ορυκτών καυσίμων, με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση που στηρίζεται στην εξυπηρέτηση αποκλειστικά της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος, αναμένεται να οδηγήσει στο σύντομο μέλλον σε «κλείδωμα» των οδικών δικτύων στα αστικά κέντρα. Μέσω της υιοθέτησης αειφόρων σχεδιαστικών αρχών και την προώθηση των «πράσινων» τεχνολογιών, το Ενεργειακό Γραφείο στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία «προσβάσιμων, προσιτών και καθαρών μεταφορών για όλους».”

Μικροκινητικότητα

Παρουσιάσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί