ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το European City Facility (EUCF) είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός υποστήριξης έργων αειφορίας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, που προσφέρει τη δυνατότητα εξασφάλισης επιχορήγησης ύψους έως και 60,000 €, ώστε μία τοπική αρχή ή ένα σύνολο τοπικών αρχών να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τεχνική βοήθεια για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ένα αειφόρο επενδυτικό σχέδιο.

Η τεχνική βοηθεία μπορεί να αφορά υπηρεσίες όπως είναι οι μελέτες σκοπιμότητας, η ανάλυση της αγοράς, η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, η νομική, οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, η ανάλυση κινδύνου, καθώς και δραστηριότητες συντονισμού και οργάνωσης.

Πρόκειται για μία ανταγωνιστική διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης, που αξιολογείται αυστηρά από τους συντονιστές της πρωτοβουλίας στο εξωτερικό. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, ως ο εθνικός συντονιστής και εμπειρογνώμονας του EUCF στην Κύπρο, θα εργάζεται για τη διασφάλιση μίας διαφανούς διαδικασίας, με καθολική και συνεκτική ενημέρωση και υποστήριξη των υποψήφιων αιτητών-δικαιούχων.

Περισσότερες πληροφορίες για το EUCF, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eucityfacility.eu/home.html και στο https://twitter.com/eucityfacility.

Για απορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να αποτείνεστε στα emails:

Σημαντικές Πληροφορίες & Νέα

From 2019 until 2024, the European City Facility has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 864212.

From 2022 until 2027, the European City Facility is co-funded by by the European Union through the LIFE programme.