“Η επίτευξη των επιμέρους ενεργειακών και περιβαλλοντικών στοχεύσεων για την Κύπρο του 2030, απαιτεί την κινητοποίηση και τη διαθεσιμότητα λύσεων χρηματοδότησης. Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία αδυνατούν να υποστηρίξουν έργα και επενδύσεις για την έγκαιρη ενεργειακή μετάβαση. Το Ενεργειακό Γραφείο, σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τοπικούς φορείς, θα αναζητήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων έργων.”

Τοπικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενέργεια

ΓΕΝΙΚΑ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενέργεια