Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Το VIOLET έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών και πολιτιστικών κτιρίων, με ταυτόχρονες δράσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προωθεί την πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων για το σχεδιασμό νέων στρατηγικών, νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και προτύπων, με την ενσωμάτωση των πτυχών της ενέργειας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δραστηριότητες του έργου, διάρκειας 5 χρόνων, επωφελούνται ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας, “Interreg Europe”.

Post Author: