Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Παραγωγή Βιοκαυσίμων από μικροφύκη. Χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Μed (2011-2014).

Περισσότερα…

Post Author: