Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

PV-NET

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας (net metering). Συγχρηματοδότηση από το…

ELIHMED

Ενεργειακή Απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στη Μεσόγειο. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο…

MED-ALGAE

Παραγωγή Βιοκαυσίμων από μικροφύκη. Χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας…