«Για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, απαιτείται η ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς. Το Ενεργειακό Γραφείο στοχεύει μέσα από εκπαιδεύσεις και συναντήσεις, να συνεισφέρει στη συνδιαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, με σκοπό την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει τις «Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις» και την «Αξιολόγηση Κόστους Κύκλου Ζωής» ως εργαλεία για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικά κριτήρια αξιολόγησης τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.»

The concept of cyclical economy meets the ambition for sustainable development in the context of increasing pressure from the production and consumption of resources of the planet's environment. Until now, the economy was largely based on the "take-make-throw" model, a linear model in which each product inevitably reaches the end of its useful life.

The transition to a cyclical economy requires a change in focus on reuse, repair, renewal and recycling of existing materials and products. That previously considered "waste" can be converted into raw material.

Read more on the following newsletters: