Όφελος

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου για τους εγκαταστάτες, τη βιομηχανία και την κοινωνία συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Η προώθηση των ορθών πρακτικών ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία ενός πιο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς.
  • Η βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων, βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης και μείωση του κόστους συντήρησης.
  • Η αύξηση της αξιοπιστίας των ειδικευμένων εργαζομένων θα βελτιώσει την ποιότητα των υλικών κατασκευής και των ΑΠΕ , γεγονός το οποίο θα μειώσει τις αποτυχίες και θα αυξήσει την προστασία των καταναλωτών, ως εκ τούτου , θα οδηγήσει σε ένα άμεσο όφελος για τη βιομηχανία.
  • Επιπλέον, οι κατασκευαστές και οι μηχανικοί θα επωφεληθούν από την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Εκτός από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, ολόκληρη η τοπική κοινωνία θα επωφεληθεί από το έργο WΕ-Qualifyαφού με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την επακόλουθη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα μειωθούν και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια και κατά συνέπεια θα βελτιωθεί η ποιότητας ζωής για το ευρύ κοινό.