Στόχοι

Το WE-Qualify στοχεύει:

  • Να θέσει την βάση για την υιοθέτηση ενός εθνικά αποδεκτού συστήματος προσόντων , το οποίο θα καθορίζει υψηλά πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
  • Να αναπτύξει κατάλληλο και εύκολα προσαρμόσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στο εργατικό δυναμικό και τους βασικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο
  • Να ενημερώσει σχετικά με τις καλές πρακτικές και τις κύριες παραμέτρους σχετικά με τις αποτελεσματικές εγκαταστάσεις σε κτίρια
  • Να δημιουργήσει μια ομάδα ειδικευμένων και καταρτισμένων εργαζομένων, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες της αγοράς στον τομέα αυτό
  • Να ενθαρρύνει ένα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων για την προώθηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
  • Να ενημερώσει τις σχετικές με το έργο ομάδες ατόμων (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης) και το ευρύ κοινό σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα προσόντων ούτως ώστε να δημιουργήσει έτσι και προστιθέμενη αξία