Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)

kpc

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση με τη βοήθεια του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου 1974 και από τότε η Κυπριακή Κυβέρνηση ανέλαβε τη λειτουργία του. Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του ΚΕΠΑ, ο οποίος αποτέλεσε λόγο ίδρυσης και αποστολή του, ήταν «να επενεργήσει ως φορέας αύξησης της παραγωγικότητας της Κύπρου, ιδιαίτερα της βιομηχανίας και της χειροτεχνίας». Διαχρονικά, ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος παραμένει και εξακολουθεί να ισχύει μέσα στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του ΚΕΠΑ, σήμερα, αφορούν την επιμόρφωση και κατάρτιση, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, την προώθηση της σημασίας της παραγωγικότητας και την έκδοση δεικτών παραγωγικότητας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, της εθνικής παραγωγικότητας.