Αποτελέσματα

Το σχέδιο δράσης του έργου WΕ-Qualifyπεριλαμβάνει:

 • προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για την ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της Κύπρου:
  • Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης
  • Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων
  • Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας
 • ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών εργαλείων για τους τεχνικούς και τους εκπαιδευτές τους ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες
 • 5 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τεχνικούς (εκπαίδευση 125 ατόμων, πιστοποίηση 100 ατόμων)
 • 3 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές (εκπαίδευση 6 ατόμων)

Μακροπρόθεσμα το έργο WΕ-Qualifyπροβλέπεται ότι:

 • θα ενθαρρύνει τους τεχνικούς να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα
 • θα συνεισφέρει στις προσπάθειες για επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
 • θα συμβάλει στην ενεργοποίηση της κατασκευής κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας
 • θα συμβάλει στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα και στην θέσπιση υψηλά πρότυπα ποιότητας της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
 • θα εκπαιδεύσει τους αρμόδιους εργαζόμενους σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά
 • θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των αρχιτεκτόνων, μηχανικών και επιχειρηματιών ανάπτυξης γης καθώς και του κοινού για τις ΑΠΕ και τα ενεργειακά αποδοτικά δομικά υλικά
 • θα βοηθήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού προς την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
 • θα συμβάλει στην προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών