Αρχική

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατανάλωση του 37% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Σε αντίθεση με αυτό το γεγονός και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρέχουσας εθνικής κατάστασης και του «Χάρτη Πορείας» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Build Up Skills Pillar I (www.buildupskills.org.cy), παρατηρείται έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Επιπρόσθετα παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Το έργο WE-Qualify έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το εργατικό του δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, αναπτύσσοντας 3 προγράμματα τεχνικής κατάρτισης (Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης, Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας), κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, δίνοντας ίση βαρύτητα τόσο στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, καθώς και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν πέντε πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τρεις δεξιότητες, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού και να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων θα εκπαιδευτούν περισσότεροι από 125 τεχνίτες και τα προγράμματα εκπαίδευσης καθώς και το υλικό που θα αναπτυχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς παροχής κατάρτισης στην Κύπρο, όπως φάνηκε και από το ενδιαφέρον τους να στηρίξουν την πρόταση.