Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» είναι αποτέλεσμα σειράς δράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: χρηματοδοτικά εργαλεία που δόθηκαν στα νησιά προκειμένου αυτά να προωθήσουν το βιώσιμο τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και να ωριμάσουν έργα βιώσιμης ενέργειας τοπικά (ISLEPACT 2009; SMILEGOV 2013), πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπογραμμίζουν τόσο τις προκλήσεις όσο και το δυναμικό των νησιών να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλό σε άνθρακα και βιώσιμο, σύσταση νησιωτικών δικτύων (ISLENET 1993) και γεωγραφικών ομάδων (SMILEGOV 2013) κ.ά.

Καταλυτικό ρόλο στην εμπέδωση της συνεργασίας μεταξύ των νησιών έπαιξε το Σύμφωνο των Νησιών (ΣτΝ), μια πολιτική πρωτοβουλία με 117 νησιωτικούς υπογράφοντες, παρόμοια με αυτή του Συμφώνου των Δημάρχων αλλά που αντανακλά τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά. Το ΣτΝ, το οποίο χαίρει ευρείας αναγνώρισης από τα Ευρωπαϊκά όργανα, προσκαλεί τις Ευρωπαϊκές νησιωτικές τοπικές αρχές να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2020, καταρτίζοντας και υλοποιώντας νησιωτικά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο έδαφος τους.


 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

Πυλώνας Ι: Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών

Ετήσια εκδήλωση που προωθεί τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εκπροσώπων των νησιωτικών αρχών, σε συνέχεια της οποίας να οργανώνεται το Συνέδριο για τα Έξυπνα Νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε εμπλεκόμενους φορείς να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα θέτουν σε εφαρμογή την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά».

 Πυλώνας ΙΙ: Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών

Κείμενο που αποτελεί θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας και παρουσιάζει τη θέση των νησιών σχετικά με το ρόλο, το δυναμικό τους αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν προκειμένου να μετατραπούν σε τόπους – πρότυπα μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Πυλώνας ΙΙΙ: Πλατφόρμα για Έξυπνα Έργα & Πολιτικές

Οργανισμός που διευκολύνει τις στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ νησιωτικών αρχών/φορέων και του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, για την ανάπτυξη λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών πόρων των νησιών που να είναι ολοκληρωμένες, μεταβιβάσιμες και επεκτάσιμες σε κλίμακα, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται στην ανάγκη εντατικοποίησης της Έρευνας και Τεχνολογίας και συντονισμού των επενδύσεων σε πιλοτικά αλλά και μεγαλύτερα έργα στα νησιά και αφετέρου να βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα νησιά, εμπνέοντας παράλληλα την ηπειρωτική χώρα.


 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά – Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης» διοργανώνεται από νησιωτικές αρχές και φορείς της Ευρώπης και στόχο έχει να παρουσιάσει ενώπιον των Ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων την Πρωτοβουλία «‘Έξυπνα Νησιά». Η Εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Μαρτίου 2017 χτίζοντας πάνω στα αποτελέσματα του 1ου Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 21-22 Ιουνίου 2016. Επιπλέον, στη διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα επίσημη τελετή κατά την οποία εκπρόσωποι των νησιωτικών τοπικών και περιφερειακών αρχών θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, ένα κείμενο που σκοπό έχει να κινητοποιήσει υπέρ της παροχής πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης προς τα νησιά ώστε αυτά να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Ημερήσια διάταξη εκδήλωσης


 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Τοπικές Αρχές καλούνται να συνυπογράψουν το Έντυπο Προσχώρησης αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για τον περιορισμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την στήριξη έρευνας, τεχνολογιών και λύσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία «Έξυπνων Νησιών».

Την πρωτοβουλία καλούνται επίσης να στηρίξουν εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Δημοσιών Φορέων, Ιδιωτικών Φορέων αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών υπογράφοντας την Επιστολή Υποστήριξης από:

Τα Έντυπα Προσχώρησης και οι επιστολές στήριξης της πρωτοβουλίες θα πρέπει να απευθύνονται στο συντονιστή της πρωτοβουλίας στην Κύπρο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και να στέλνονται στο email: savvas.vlachos@cea.org.cy, ή στο fax 22667736 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας www.smartislandsinitiative.eu ή επικοινωνήστε με τον Σάββα Βλάχο στο τηλέφωνο 22667716

brussels_event