Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι το 2030;

Στις 12-13 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκε το εργαστήριο με θέμα «Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι το 2030;». Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η εμπλοκή βασικών ενδιαφερόμενων φορέων σε μια διαδικασία προσδιορισμού των υφιστάμενων προκλήσεων στη Λευκωσία στον τομέα των αστικών μεταφορών και στη συνέχεια η διαμόρφωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης σε μια επανενωμένη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες, που προέρχονταν και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου, σχημάτισαν μια ομάδα εκπροσώπων από υπουργεία, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και πολίτες, πολλοί από τους οποίους είχαν εμπλακεί προηγουμένως στο σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.

1. Ανάπτυξη κοινού οράματος και στρατηγικής για τις βιώσιμες μεταφορές: Για την επίτευξη ενός κοινού οράματος είναι απαραίτητη η εμπλοκή, από τα αρχικά στάδια, όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου. Η δημιουργία κοινής στρατηγικής απαιτεί την εξεύρεση ποικίλων πόρων, μεθόδων και εργαλείων, όπως έρευνες, συναντήσεις, ομάδες εστίασης, ανοικτός διάλογος με ενδιαφερόμενους φορείς, ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών.

2. Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατείας ευαισθητοποίησης: Η στρατηγική θα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, επιχειρήσεων, σχολείων, αρχών, πανεπιστημίων, κτλ. για τα οφέλη των βιώσιμων και ευφυών λύσεων στον τομέα των μεταφορών.

3. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ευφυούς κινητικότητας για το κέντρο της πόλης της Λευκωσίας: Είναι αναγκαία η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για το επανενωμένο κέντρο της πόλης της Λευκωσίας, που θα εστιάζει στην ανάπτυξη ευφυών υποδομών για πολλαπλά μέσα μεταφοράς για τη αποτελεσματικότερη κινητικότητα και περιβαλλοντική αναβάθμιση της εντός των τειχών πόλης.

4.Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τη δημιουργία χώρων πολυτροπικής διαμετακόμισης: Αξιολογώντας τα μοτίβα ζήτησης της πόλης σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, ο σχεδιασμός θα ανακατανέμει τον οδικό χώρο και θα δημιουργήσει κομβικές τοποθεσίες οι οποίες θα διαθέτουν επιπρόσθετες υπηρεσίες και διευκολύνσεις, όπως καταστήματα, γραφεία, εκπαιδευτικά κέντρα και ανοικτούς δημόσιους χώρους, με μέγιστη διασυνδεσιμότητα.

5.Ανάπτυξη σχεδίου πρόβλεψης της μετακίνησης των πολιτών: Το σχέδιο θα προσφέρει στις κρατικές και τοπικές αρχές την απαραίτητη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα τους δημόσιους χώρους, σταθμούς, δρόμους, κτίρια κτλ.

6.Ενθάρρυνση της έρευνας για καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους χρήσης του αυτοκινήτου: Στόχος της έρευνας είναι η μείωση των χιλιομέτρων που διανύονται και του αριθμού των ιδιωτικών οχημάτων. Παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου χρήσης αποτελεί η χρήση του αυτοκινήτου ανταποκρινόμενο στη ζήτηση (car-on-demand).

7.Υλοποίηση τεχνικών «δίαιτας» του οδικού δικτύου (ορθολογικού ανασχεδιασμού): Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει μέτρα όπως η μείωση και ανασχεδιασμός του οδικού χώρου, διαπλατύνσεις πεζοδρόμων και δημιουργία χώρων για υποδομές δημόσιων μεταφορών.

8.Ενθάρρυνση των τοπικών αρχών για υλοποίηση σχεδίων δράσης στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας και του κλίματος: Η στήριξη των τοπικών αρχών για ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης βιώσιμων μεταφορών είναι απαραίτητη και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από πρωτοβουλίες όπως το «Σύμφωνο των Δημάρχων» ή/και την πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά».

9. Πολιτική ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα μεταφορών: Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών (π.χ. σταθμοί φόρτισης, χώροι στάθμευσης) και την παροχή κινήτρων για χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, οι μετακινήσεις του δημόσιου τομέα θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται με οχήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

10. Διάθεση κεφαλαίων και ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για υποστήριξη και προσέλκυση επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές: Προτείνεται η δημιουργία βάσης δεδομένων με τα διαθέσιμα και πιο κατάλληλα χρηματοδοτικά σχέδια και πόρους (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την έρευνα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μεταφορών και κινητικότητας.

Το εργαστήριο αποτέλεσε μέρος των δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο (RIS Cyprus).  H κοινοπραξία αυτή αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και την Chrysalis LEAP. Το εργαστήριο συγχρηματοδοτήθηκε από το EIT Climate-KIC, τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται σε θέματα κλιματικής αλλαγής, και την Ύπατη Αρμοστεία της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο.

Προτάσεις πολιτικής και μέτρα για τις βιώσιμες μεταφορές στη Λευκωσία (EL)

White paper for sustainable mobility in Nicosia (EN)

White paper for sustainable mobility in Nicosia (TU)

Βίντεο εργαστηρίου / Workshop’s video

Αφίσα προτάσεων / Recommendation’s poster