Οι εξετάσεις Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Γ διοργανώνονται μια φορά τον χρόνο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΚΔΠ 184/2012, ανέρχεται στα 80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση:

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ενεργειακός Ελεγκτής στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Δικαίωμα εγγραφής στις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, ή Πολιτικής Μηχανικής, ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ή Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Χημικής Μηχανικής, ή Μηχανικής Περιβάλλοντος, του Μητρώου Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και
  • Έχουν προσκομίσει βεβαίωση παρακολούθησης εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ενεργειακών ελεγκτών κατηγορίας Γ και
  • Έχουν εξοφλήσει το τέλος εξέτασης πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ή
  • Κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στις παραγράφους (γ)(i) του Κανονισμού 8 της ΚΔΠ 184/2012 και κατέχουν τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας από αυτή που προνοείται στις παραγράφους (γ)(ii) του Κανονισμού 8 των ΚΔΠ 184/2012.

Περισσότερες πληροφορίες