Αναζήτηση στο Μητρώο Αιτήσεων


Συμπληρώστε στα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία τον αριθμό της αίτησης και τον αριθμό της ταυτότητας του αιτητή.
Ο αριθμός αίτησης που ζητείται από το σύστημα είναι ο τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός της αίτηση σας,
όπως φαίνεται με κόκκινους αριθμούς στο πιο κάτω παράδειγμα. Δεν απαιτείται η εισαγωγή ολόκληρου του
αριθμού φακέλου (Αρ.Φακ.).

4.2.15.14.4.1 ή 2 ή 3 - 3674/15 ή 16