Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησία» | www.smartislandsinitiative.eu

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» είναι αποτέλεσμα σειράς δράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: χρηματοδοτικά εργαλεία που δόθηκαν…