Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων

cea

  http://www.cea.org.cy/

 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για 3 χρόνια.

Το Ενεργειακό Γραφείο διοικείται από Διαχειριστικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου καθορίζονται στο καταστατικό ίδρυσής του και αποτελείται από εκπροσώπους οργανισμών όπως ενώσεις τοπικών αρχών, κυβερνητικά τμήματα, επαγγελματικούς συνδέσμους, πανεπιστήμια, ΜΚΟ. Το Ενεργειακό Γραφείο συμβουλεύει ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν όμοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, καθώς και πολλοί θεσμικοί οργανισμοί από την Κύπρο.

Το Ενεργειακό Γραφείο συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη των βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας. Ειδικότερα, το Γραφείο στοχεύει στην ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματικών ομάδων, πολιτών και ειδικότερα των νέων. Προωθεί τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες, συνεισφέρει στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναδεικνύει, επίσης, το ρόλο των τοπικών Αρχών σε θέματα τοπικού βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού.

Οι κύριοι στόχοι του Ενεργειακού Γραφείου συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Προωθεί, αναπτύσσει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, πληροφορεί, ενημερώνει, εκπαιδεύει, μοιράζεται τοπικές εμπειρίες και προωθεί την έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές  στην τοπική κοινωνία.

  • Βοηθά στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές.

  • Προωθεί συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ των θεσμικών παραγόντων της αγοράς και έχει ιδρύσει ένα συνεκτικό τοπικό δίκτυο συνεργασίας για όλους τους θεσμικούς παράγοντες της αγοράς και ενδιαφερόμενους φορείς.