Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Αριθμός Θέσεων: 1

Καθεστώς Σύμβασης: Μισθωτός, σύμφωνα με το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Διάρκεια: 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 1 χρόνο, αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης.

Περίοδος Αιτήσεων: 23 Μαρτίου 2019 – 19 Απριλίου 2019

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσληψης: Μάϊος 2019

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο, Λευκωσία

Μισθός: 1000 € – 1100 € μεικτά, αναλόγως προσόντων

Γενικές Πληροφορίες

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 και έχει όραμα να συμβάλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι στόχοι του Ενεργειακού Γραφείου είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η συνεισφορά στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι κύριοι τομείς δράσης του Ενεργειακού Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του είναι:

 • Η προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες
 • Η διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίση πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά την ενέργεια και περιβάλλον
 • Η εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια από τις Τοπικές Αρχές, αναδεικνύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Η υποστήριξη των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως ενεργειακούς ελέγχους, μελέτες φωτισμού, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Η παροχή ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τις αναθέτουσες αρχές, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την κυκλική οικονομία
 • Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών μετρήσεων με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Περιγραφή Θέσης & Καθήκοντα

 • Να συντονίζει και να παρακολουθεί την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ή/και ενεργειακής απόδοσης, ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή/και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Να συνεισφέρει στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, εκθέσεων και παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων
 • Να συνεισφέρει στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων
 • Να συνεισφέρει στην καθημερινή λειτουργία του Γραφείου
 • Να εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • Να παρακολουθεί και να αναλύει εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, στατιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σχετικές με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Να χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας, όπως έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιότυπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλέφωνο, τηλεδιασκέψεις και ιστοσελίδα, για την επικοινωνία με συνεργάτες, συναδέλφους, ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες
 • Να μεταφράζει εκθέσεις, παραδοτέα και υλικό πληροφόρησης, από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο σε  περιβαλλοντικές σπουδές, ή σπουδές σχετικές με θέματα ενέργειας, ή στη διαχείριση έργων, ή σε ευρωπαϊκές σπουδές, ή στη μηχανική επιστήμη
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών της Microsoft Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε περιβαλλοντικές σπουδές, ή/και σπουδές σχετικές με θέματα ενέργειας, ή στη διαχείριση έργων, ή σε ευρωπαϊκές σπουδές, ή στη μηχανική επιστήμη, θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικών με τη θέση, όπως «Ενεργειακός Ελεγκτής», «Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού», «Ενεργειακός Διαχειριστής», «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων», «Κυκλική Οικονομία», «Ενεργειακή Ανάλυση με την Χρήση Λογισμικών», «Σχεδιασμός και Ανάλυση Φωτισμού με την Χρήση Λογισμικών» κ.α., θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας, πέραν των Αγγλικών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Απαιτούμενες ικανότητες

 • Ακεραιότητα και συμμετοχικότητα: Αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό, αντιδρά με διακριτικότητα στις διαφωνίες και ενθαρρύνει και τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο. Είναι έμπιστος/η, ηθικός/ή και σέβεται εσωτερικούς κανονισμούς
 • Ομαδικότητα: Καλλιεργεί ομαδικό πνεύμα, συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλους να πράξουν το ίδιο
 • Συνεργασία: Δημιουργεί και ενισχύει τη συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες
 • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζει σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων/εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων, διασφαλίζοντας πάντα και την απαιτούμενη ποιότητα στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα: Ανοιχτός/ή σε αλλαγές και ευέλικτος/η σε μεταβολές στα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας
 • Αποδοτικότητα και Συνέπεια ακόμη και σε συνθήκες πίεσης.
 • Προσπάθεια για Συνεχή Βελτίωση
 • Επικέντρωση στην Επίλυση Προβλημάτων: Αξιολογεί και αναλύει δεδομένα και ενέργειες, ώστε να καταλήγει σε λογικές και ρεαλιστικές αποφάσεις. Εφαρμόζει ορθολογιστικές και χωρίς προκαταλήψεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ρίσκου των αποφάσεων που λαμβάνει. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία: Εκφράζει ιδέες και παραθέτει δεδομένα με καθαρό λόγο και ακρίβεια. Επικοινωνεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αισθήματα των άλλων. Είναι καλός ακροατής και μοιράζεται γνώσεις με άλλους. Διαχειρίζεται τη διαφορετική άποψη με αποτελεσματικότητα, αναζητώντας τα κοινά σημεία με τους συνομιλητές για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες.

Σημαντικές Διευκρινήσεις

 • Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος σε μορφή pdf στο email: savvas.vlachos@cea.org.cy
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Απριλίου 2019
 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δε θα ληφθούν υπόψη
 • Μόνο όσοι επιλεγούν για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν!
 • Το Ενεργειακό Γραφείο δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην πρόσληψη, αν δεν υπάρξει κατάλληλος/η υποψήφιος/α
 • Ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
 • Η θέση αφορά υποψήφιους που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης
 • Μέσω της πρόσληψης και ένταξης του υποψήφιου στο Σχέδιο της ΑΝΑΔ, υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6 μήνες
 • Η ηλικία του υποψήφιου που διεκδικεί τη θέση και προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο πρέπει να είναι κάτω των 30, την 1η Ιουλίου 2019
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών
 • Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και προσωπικών στοιχείων για διεκδίκηση της παρούσας θέσης θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου. Με την πλήρωση της θέσης, ή με την πάροδο 3 μηνών, όποιο έρθει πρώτο, όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σταλεί, θα διαγραφούν.

Post Author: