Το Ενεργειακό Γραφείο παρέχει προς ενοικίαση τεχνικό εξοπλισμό πλήρως βαθμονομημένο και σε λειτουργική κατάσταση. Επίσης, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Λεπτομερής κατάλογος εξοπλισμού και χρεώσεις στο ενημερωτικό φυλλάδιο.