Με την διεύρυνση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων και την πρόοδο της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια είναι η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με περιορισμένους πόρους.

Το πλάνο για τη δημιουργία των Υποστηρικτών για τις ΠΔΣ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ΠΔΣ και στην αξιολόγηση με βάση το Κόστος Κύκλου Ζωής κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
Η υιοθέτηση των κριτηρίων και των απαιτήσεων των ΠΔΣ σε κάθε δημόσια σύμβαση αναμένεται και συμβάσεις πλαίσιο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την υπέρβαση του 20% μείωση των εκπομπών του CO2, μέχρι το 2020.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής,το Ενεργειακό Γραφείο έχει οριστεί  ως G.P.P.S (Green Public Procurement Supporter) και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, παρέχει προς τις αναθέτουσες αρχές: