Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή – ιδίως δεδομένης της σημασίας των δαπανών του δημόσιου τομέα για αγαθά και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Οι δημόσιες δαπάνες για έργα, αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % του ΑΕΠ της ΕΕ.

Βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες αρχές και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών εθνικών στόχων. Επιπλέον, οι ΠΔΣ μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων για τις δημόσιες αρχές, ιδιαίτερα εάν συνεκτιμηθεί το κόστος κύκλου ζωής (Life cycle cost analysis) μιας σύμβασης και όχι μόνο το κόστος προμήθειας. Το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις έχει υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές και έχει τεθεί σε ισχύ το 2012.

Το έργο GreenS έχει σαν στόχο να υποστηρίξει δημόσιες αρχές και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στη διεκπεραίωση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στα πλαίσια του έργου GreenS, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταιρών, στην Luleå, Σουηδία, στις 16-17 Μάιου 2017 όπου συζητήθηκε η πρόοδος των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο κατευθύνεται στο τελευταίο έτος υλοποίησης του και δίνεται έμφαση στην ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής 21 Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στις χώρες που συμμετέχουν στο GreenS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου GreenS μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στο τηλ. 22667716.

Post Author: