Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Προώθηση πράσινων πρακτικών σε βιομηχανικές περιοχές. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος MED (2013-2015).

Περισσότερα…

Post Author: