Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας ως Οργανισμός Αξιολόγησης, ικανός να διοργανώνει εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα, η επιτυχία των οποίων αποτελεί τεκμήριο, ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται, για να διενεργεί επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα.

Δικαίωμα Συμμετοχής στις Εξετάσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο μητρώο μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Χώρος Διεξαγωγής Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στις εγκεκριμένες και πιστοποιημένες από την Υπηρεσία Ενέργειας δομές του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και αποτελούνται από δύο μέρη: (α) την γραπτή εξέταση (θεωρητικό μέρος) και (β) την πρακτική εξέταση.

Επιτυχία στις Εξετάσεις:

Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος επιτύχει τόσο στην γραπτή, όσο και στην πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δυο μέρη της εξέτασης, ο υποψήφιος δύναται να επαναλάβει την αποτυχημένη εξέταση σε μελλοντικό χρόνο.

Εξεταστέα Ύλη:

Οι εξετάσεις, γραπτή και πρακτική, καλύπτουν όλη την ύλη που αναφέρεται στην ΚΔΠ 150/2013.

Τέλος Συμμετοχής:

Το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις για υποψήφιους επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ανέρχεται στα 150 ευρώ + Φ.Π.Α. (Κ.Δ.Π. 150/2013).

Επισημάνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος σε εξέταση.

Εγγραφή στο Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης
Ο Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης κατέχει τα ακόλουθα προσόντα, ούτως ώστε να μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο (ΚΔΠ 63/2017):
  • Είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο αρχείο μηχανικών σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου
  • Κατέχει βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολόγησης
  • Έχει τρία (3) χρόνια συναφή πείρα

Έγκριση Ενεργειακού Γραφείου

Νομοθεσία:

Χρήσιμοι Οδηγοί: