Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Ενεργειακή Απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στη Μεσόγειο. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος MED (2011-2014).

Περισσότερα…

Post Author: