Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Αστικό θεματολόγιο: νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα βοηθήσουν τις πόλεις στην επίλυση αστικών προκλήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής σχεδίων ύψους 50 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αστικές καινοτόμες δράσεις» (Urban Innovative Actions-UIA). Οι πόλεις μπορούν να υποβάλλουν άμεσα αιτήσεις και να λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για καινοτόμα αστικά έργα.

Η αρμόδια επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Με την πρωτοβουλία αυτή, δίνουμε στις πόλεις τα μέσα για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές πρακτικές τις οποίες στη συνέχεια μπορούμε να μοιραστούμε σε επίπεδο ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι οι λύσεις για τις πλέον πιεστικές προκλήσεις – την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κλιματική αλλαγή, για να αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα– θα προέλθουν από τις ίδιες τις πόλεις. Το αστικό θεματολόγιο αποσκοπεί ακριβώς στην ενδυνάμωση των πόλεων, ώστε να μπορέσει να ακουστεί η φωνή τους».

Η νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων, με προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα επιβραβεύσει τα πλέον καινοτόμα σχέδια σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου της ΕΕ: ένταξη των μεταναστών, αστική κινητικότητα και κυκλική οικονομία. Η πρόσκληση καλύπτει την περίοδο από σήμερα μέχρι τα μέσα Απριλίου 2017.

Σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου, η πρωτοβουλία «αστικές καινοτόμοι δράσεις» παρέχει στις πόλεις της ΕΕ πόρους για τη χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, με συνολικό κονδύλιο ύψους 372 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020.

Στις 19 Ιανουαρίου 2017 θα διοργανωθεί στη Θεσσαλλονική  σεμινάριο με θέμα για τις θεματικές προτεραιότητες της πρωτοβουλίας και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, το οποίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχέδια για χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

(φωτογραφία από: http://www.uia-initiative.eu/en/urban-mobility)

Post Author: