Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Καθιέρωση γραφείων υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, προωθώντας τις Πράσινες Συμβάσεις μέσω καθοδήγησης, εκπαίδευσης και κατάλληλων εργαλείων προς τις Αναθέτουσες Αρχές. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2012-2015).

Post Author: