Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Πρακτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), την παροχή επαγγελματικών συμβουλών προς τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς για υλοποίηση δράσεων. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2014-2017).

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22667716.

Post Author: