Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

MER

Προώθηση πράσινων πρακτικών σε βιομηχανικές περιοχές. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του…

EXEM

Προφίλ του ευρωπαιού εμπειρογνώμονα για τα θέματα διαχείρισης ενέργειας. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου…

EUREMplus

Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM για διαχειριστές ενέργειας σε περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις…

PV-NET

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας (net metering). Συγχρηματοδότηση από το…