Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

MER

Προώθηση πράσινων πρακτικών σε βιομηχανικές περιοχές. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του…

EXEM

Προφίλ του ευρωπαιού εμπειρογνώμονα για τα θέματα διαχείρισης ενέργειας. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου…

EUREM

Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM για διαχειριστές ενέργειας σε περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις…